Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • media zmienne w czasie nie posiadają dostępnej alternatywy,
 • wybrane dokumenty nie posiadają prawidłowej i zrozumiałej struktury dokumentu,
 • wybrane elementy tekstowe na stronie nie posiadają pełnego formatowania,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor: mgr Alina Konsek, e-mail: zspgorzyczki@gorzyce.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 4511119 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Placówka ZS-P Gorzyczki posiada cztery podstawowe wejścia dla dzieci - uczniów oraz rodziców do budynków. Dwa z nich są wejściami głównymi - usytuowane w tzw. łączniku pomiędzy budynkiem szkoły/przedszkola a budynkiem hali sportowej. Trzecie wejście to wejście boczne do budynku szkoły - znajduje się od strony przejścia w wąskim przesmyku pomiędzy budynkiem a betonowym płotem (wejście furtką od strony placu zabaw). Czwarte wejście - ono prowadzi wprost do szatni w przyziemiu budynku hali sportowej. W budynku hali sportowej są jeszcze dwa wejścia otwierane okazjonalnie, jedno z nich prowadzi na widownię hali, drugie to wejście na salę bankietową. W budynkach są jeszcze inne wejścia, np. do kuchni, kotłowni, lecz są one do dyspozycji tylko dla pracowników, nie petentów.

Opis dostępności korytarzy
Korytarz do pomieszczeń administracyjnych oraz przedszkola znajduje się na parterze budynkuy szkoły. Korytarze do sal lekcyjnych są na I oraz II piętrze szkoły. Korytarze szatni uczniowskich znajdują się w piwnicy budynku hali sportowej, natomaiast korytarz szatni przedszkolnych w piwnicy budynku szkoły.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Zespół nie dysponuje platformami, pętlami komunikacyjnymi, itp.  Natomiast metalowa pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest przy wyjściu ewakuacyjnym z korytarza przedszkolnego (drzwi w kolorze białym przy ogrodzeniu od strony boiska szkolnego).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Placówka nie dysponuje wyodrębnionym w/w miejscem parkingowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora, do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Nie ma możliwości by na terenie przedszkola od razu skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje o dostępności złożone dla potrzeb GUS
Pliki Raportów z-D znajdują się do wglądu poniżej:

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: informacja Publiczna
pdf 2021-03-18 Raport zD - Zespół.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
Raport zD - Zespół.pdf 104.66KB zobacz
pdf 2021-03-18 Raport zD - Szkoła.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
Raport zD - Szkoła.pdf 104.99KB zobacz
pdf 2021-03-18 Raport zD - Przedszkole.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Raport zD - Przedszkole.pdf 105.2KB zobacz
pdf 2021-09-06 Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 50.08KB zobacz
pdf 2021-09-06 Plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
Plan działania na rzecz poprawy dostępności.pdf 163.43KB zobacz
do góry