Strona główna/Przedszkole/Informacje dla Rodziców/Ogólnopolski konkurs fotograficzny.

Ogólnopolski konkurs fotograficzny.

17 Września 2023

Nasze przedszkole organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego!

Ogólnopolski konkurs fotograficzny

Pocztówka z wakacji


1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Pocztówka z wakacji” jest: Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach.

2. Cele konkursu:

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat Polski i jej najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc, zabytków i krajobrazów.

- Rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

- Promowanie Polski jako kierunku wakacyjnych wyjazdów.

3. Adresaci konkursu:

- Konkurs skierowany jest do dzieci 3-6 letnich z przedszkoli na terenie Polski.

4. Zadanie dla uczestników:

- Każda placówka biorąca udział w konkursie przesyła maksymalnie 2 prace fotograficzne,
w formacie A5, o wymiarach 15x21, kolorowe lub czarno-białe, w wersji papierowej.

- Fotografia powinna przedstawiać krajobraz, zabytki, również przyrodnicze, budowle, budynki w naszym kraju. Fotografia nie może przedstawiać postaci.

- Do fotografii należy dołączyć metryczkę, która zawiera: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer telefonu i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (Załącznik 1).

- Wysyłając pracę, uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie oraz publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem. ( Załącznik nr 2,3).

5. Kryteria oceny prac:

- Zdjęcia będą oceniane przez jury konkursowe, powołane przez organizatora.

- W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: pozytywny przekaz, walory artystyczne, estetyka pracy.

 

6. Przebieg konkursu:

- Prace należy przesłać do organizatora do dnia 15.10.2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach

Przedszkole Publiczne im. Gąski Balbinki

ul. Wiejska 30

44-350 Gorzyczki

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.10.2023r. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej przedszkola https://zspgorzyczki.gorzyce.pl/ i na stronie www.blizejprzedszkola.pl

7. Prawa organizatora:

- Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo ich publikacji.

Koordynator konkursu: Sandra Grzegorzek

 

Zapraszamy do udziału !



do góry